EKO okienko
História školy
Olympiády
Súťaže
Školský rok 2015/2016
Besedy, exkurzie
Mimoškolská činnosť
 Šport

Z á k l a d n á    š k o l a
                  Školská 4
976 11    Selce


>>   Správa o činnosti

>>    Výchovný program školského                              klubu  detí
----------------------------------------------------------------


Riaditeľ školy:
Mgr. Peter Kráčik

Kontakt: ZŠ Selce
              Školská 4
              976 11  Selce

Tel.: 048/4181227

E-mail 1:
riaditel.zsselce@gmail.comM o t t o :

Vášnivo a s vierou v úspech toho, čo robíme,
smerujeme k  naplneniu sľubov a záväzkov
vytýčených   pre nás i pre tých, ktorí sa na nás
spoliehajú .
--------------------------------------------------------------

Aktuálna ponuka práce: Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Miesto výkonu práce :

Základná š škola, Školská 4, 976 11 SELCE

Aprobácia

Anglický jazyk

Termín nástupu
           
1.9.2016
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
            31.07.2016
Rozsah úväzku

sktátený pracovný úväzok

            Počet študentov žiakov školy 175
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie

Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
-študijný odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov-anglický jazyk

Ďalšie požiadavky
            Požadované doklady:
            -písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
            -overené kópie dokladov
            -profesijný štrukturovaný životopis
Znalosť práce s PC
            Pokročilé

Kontaktné informácie
Adresa školy alebo zariadenia

Základná škola, Školská 4
Školská 4, 97611 SELCE
riaditel.zsselce@mail.com
048/4181227


Kontaktná osoba
            Mgr.Peter Kráčik
            048/4181227
            0905453327

Jún 2016 

Deň mlieka

Dňa 27.5.2016 sa uskutočnil na našej škole deň mlieka. Žiaci II. st. pripravili pre mladších žiakov zábavné úlohy a súťaže s tématikou mlieka. Všetci vyrábali kravičky, riešili prešmyčky, ochutnávali mliečne výrobky a súťažili. Víťazi boli odmenení školskými potrebami a mliečnymi výrobkami.

 Detské dni sv. HUBERTA v kaštieli sv. ANTON

 15.6.2016 sa žiaci 5. a 9. ročníka zúčastnili prírodovednej exkurzie zameranej na lesníctvo a poľovníctvo a ochranu prírody. Pre žiakov boli pirpravené rôzne aktivity: kynológia, zvuky zvierat, poznávanie liečivých rastlín, sokoliarstvo a rôzne súťaže.

 Netradičná hodina biológie v múzeu

17.6.2016 sa v Stredoslovenskom múzeu v Radvani žiaci 8. ročníka dozvedeli o práci geológa a žiaci 9. ročníka mali enviromentálnu hodinu zameranú na prírodu stredného Slovenska. Obidva ročníky mali priemietnutý film na tému: Putovanie pravekých zvierat.

 Záchranári SČK

20.6.2016 pracovníci SČK predviedli našim žiakom postup 1. pomoci pri rôznych poraneniach. Žiaci si mohli vyskúšať aj resustitácia na figuríne a videli vybavenie sanitky.

11.6. - Banskobystrická bežecká 24-hodinovka

105 žiakov našej školy sa zúčastnilo 24-hodinového behu na Štiavničkách v BB, kde si vyskúšali aj niekoľko športových disciplín a beh na 400 metrov. 
Športové dopoludnie sa im veľmi páčilo.Plavecký výcvik


Začiatkom júna sa druháci a tretiaci zúčastnili plaveckého výcviku na krytej plavárni Štiavničky v Banskej Bystrici. Spoločnosť im robili aj žiaci ZŠ Priechod. Zdokonaľovali sme sa v plaveckých disciplínach prsia, znak a kraul. Každý deň si niektorá skupina vyskúšala tobogán a lovenie "rybičiek" z dna bazéna. Takáto akcia na konci školského roka je pre každého žiaka potešením a radosťou. 

Máj 2016 12.5. - Krajské kolo v malom futbale mladších žiačok

Naše mladšie žiačky / Nina Žilová, Katarína Stachová, Veronika Králiková, Monika Kútiková, Timea Bajsová, Ivana Žilová, Olívia Kamenská, Simona Králiková, Sára Makóni / po výborných výkonoch postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 12.5. v Banskej Bystrici. V skupinových zápasoch sa im veľmi nedarilo a v náročných zápasoch prehrali. Získali však cenné skúsenosti a držíme im palce v budúcom školskom roku.5.5. - Malý futbal žiakov 1.stupňa ZŠ

Žiaci 2.-4. ročníka sa zúčastnili obvodného kola v minifutbale žiakov a žiačok - McDonalds Cup. Našu školu reprezentovali : Jakub Fodor, Andrej Králik, Dominik Lauko, Maroša Medveď, Marek Mikloš a Šimon Vrbický. V neľahkých zápasoch si vybojovali 4. miesto.  Gratulujeme im.


Apríl 2016 
Okresné kolo súťaže mladých záchranárov CO

V stredu 27.4. na zasnežených Králikoch, v sparťanských podmienkach, našu školu reprezentovali dve družstvá.
V konkurencii 11 družstiev obsadili 2. a 3.miesto.  

2.miesto: Bruno Hrablay, Martin Bohuš, Vladimíra Brožová, Nikoleta Mesíková
3.miesto: Nina Žilová Miriam Osziová, Adam Hlinka, Jozef Patráš
    

Týždeň zdravia

Týždeň zdravia bol zameraný na školské stravovanie. Žiaci si vypočuli reláciu k zásadám a normám školského stravovania. Každá trieda pripravovala návrh plagátu na kompletný obed v školskej jedálni. Výstavu plagátu si žiaci mohli pozrieť vo vestibule školy. Žiaci sa mohli zapojiť aj do súťaži ,,Tuky a zdravie´´.Florbalový turnaj


Dňa 28.4. 2016 sa uskutočnil florbalový turnaj. Súťažilo 5 chlapčenských a 5 dievčenských družstiev.
Najúspešnejší boli odmenení madajlami. Blahoželáme!
Chlapci:    1. - 9.ročník,  2. - 8.ročník, 3. - 7.ročník
Dievčatá:  1. - 7.ročník,  2. - 8.ročník, 3. - 5.ročník

19.- 21.4. - Okresné kolo v malom futbale mladších žiačok


Naše mladšie žiačky / Nina Žilová, Katarína Stachová, Veronika Králiková, Monika Kútiková, Timea Bajsová, Ivana Žilová, Olívia Kamenská, Simona Králiková, Sára Makóni / po výborných výkonoch 19.4. v konkurencii 4 škôl vyhrali skupinu o postup do finále. Finále sa konalo 21.4. v Slovenskej Ľupči. Tu pokračovali  vo výborných výkonoch a postúpili z druhého miesta do krajského kola. Dievčatá, držíme palce!

Návšteva ŠVK

Dňa 14.4.2016 sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili besedy v Britskom a Americkom centre v ŠVK v Banskej Bystrici. Pracovníčky oboch centier pripravili žiakom besedu o reáliách Ameriky a Veľkej Británie. Žiaci si pozreli videá a svoje vedomosti otestovali v krátkom vedomostnom teste. Z besedy si odniesli mnoho nových a užitočných informácií o živote a reáliách anglicky hovoriacich krajín.

O najknihovatejšiu fotku

Šiestaci našej školy zvíťazili v súťaži "O najknihovatejšiu fotku." Súťaž bola vyhlásená v rámci tretieho ročníka projektu Univerzitná noc literatúry, cieľom ktorého je priblížiť na pôde Filozofickej fakulty UMB širokej verejnosti úryvky z literárnych diel, ktoré sú čítané významnými osobnosťami z Banskej Bystrice a okolia. 

Počas tohto ročníka UNL bola prvýkrát vyhlásená súťaž "O najknihovatejšiu fotku." Šiestaci si v marci v rámci mesiaca knihy na hodinu literatúry priniesli najobľúbenejšie knihy, porozprávali sa o nich a odfotili sa s nimi. Najlepšiu fotografiu poslali do súťaže a súťaž vyhrali! Gratulujeme!

Environmentálna jar

Za pekného jarného počasia dňa 7. 4. 2016 prebehla na škole aktivita „Environmentálna jar“, ktorá bola zameraná na úpravu okolia školy. Žiaci spoločne prispeli k skrášleniu areálu školy po zime.20.4. - Súťaž v speve ľudových piesní

Prehliadka v speve detskej a ľudovej piesne

20.4.2016 sa v našej škole stretli žiaci, ktorí radi spievajú a predviedli svoje spevácke schopnosti. Prehliadky sa zúčastnilo 35 žiakov 1.-9. ročníka. Najlepších z nich vybrala porota, jej členmi boli pani učiteľky I. stupňa J. Brozmanová, Z. Hrašková a žiaci ktorí navštevujú ZUŠ.
Umiestnenie bolo nasledovné:
I. kategória:
1. miesto: Veronika Strečková, 2. tr.
2. miesto: Matúš Patráš a Jakub Koctúr, 1. tr.
3. miesto: Kristína Mesíková, Silvia Cabanová a Sára Púziová, 1. tr.
II. kategória:
1. miesto: Lenka Maruniaková a Lili Kusalová, 3. tr.
2. miesto: Ema Medveďová a Tamara Mesíková, 4. tr
3.
miesto: Tereza Miklošová, 4. tr.
Osobitné ocenenie poroty dostal Matúš Kubina, 6.tr.

Odmeny zakúpilo RZ pri ZŠ v Selciach.
Marec 2016

Divadelné predstavenie

Žiaci 1. - 4. ročníka sa 14. marca 2016 zúčastnili divadelného predstavenia " Ferdo mravec". Baletné predstavenie si žiaci pozreli v Opere v Banskej Bystrici.

Február 2016 

Geografická olympiáda

Dňa 4.2.2016 sa konalo okresné kolo geografickej olympiády, do ktorého postúpil žiak 9.ročníka Denis Strečok. Darilo sa mu veľmi dobre. Obsadil 6.miesto a postúpil do krajského kola, ktoré sa bude konať 20.4.2016. Denisovi gratulujeme a zároveň držíme palce.

Pripomíname si významné osobnosti

Počas januára v našej škole prebiehali aktivity, ktorými sme si primomenuli 105. výročie narodenia hudobného skladateľa, selčianskeho rodáka Andreja Očenáša.Vo vestibule školy bol inštalovaný infopanel o živote a diele A. Očenáša. Žiaci 9. ročníka Kevin Patráš a Karolína Rochovská pripravili reláciu do školského rozlasu k uvedenému výročiu. Na záver bol uskutočnený kvíz Čo vieš o Andrejovi Očenášovi, do ktorého sa zapojilo 58 žiakov 4. až  9. ročníka. Z úspešných riešiteľov bolo vylosovaných desať, ktorí získali vecné ceny venované starostom obce.

Školské kolo v prednese poézie a prózy

Konalo sa 3.februára 2016. Zúčastnilo sa 36 žiakov 2. až 9. ročníka. Ceny do súťaže venovalo RZ pre ZŠ v Selciach, riaditeľstvo ZŠ a OÚ Selce.
Vyhodnotenie:
I.kategória: 2.,3.,4. ročník
Poézia
    1. miesto: Petronela Valentová, 3.ročník
    2. miesto: Natália Šramková, 1.ročník
    3. miesto: Marek Mikloš, 3.ročník
Próza
 1. miesto: Ema Medveďová, 4.ročník; Adam Lynch, 4.ročník
 2. miesto: Veronika Strečková, 2.ročník
 3. miesto: Maroš Medveď, 3.ročník
II.kategória: 5., 6., 7. ročník
Poézia
 1. miesto: Daniel Caban, 5.ročník
 2. miesto: Matúš Patráš, 7.ročník
 3. miesto: Samuel Veselovský, 5.ročník
Próza
 1. miesto: Matúš Kubina, 6.ročník
 2. miesto: Adam Škorec, 6.ročník
 3. miesto: Adrían Blaško, 5.ročník
III.kategória: 8. a 9. ročník
Poézia
 1. miesto: Kevin Ľuboslav Patráš, 9. ročník
 2. miesto: Lenka Sivčáková, 9.ročník; Denis Strečok, 9.ročník
 3. miesto: Nikoleta Mesíková, 8.ročník; Erika Klimentová, 8.ročník

Január 2016 

Celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka

2015