EKO okienko
História školy
Olympiády
Súťaže
Školský rok 2015/2016
Besedy, exkurzie
Mimoškolská činnosť
 Šport

Z á k l a d n á    š k o l a
                  Školská 4
976 11    Selce


>>   Správa o činnosti

>>    Výchovný program školského                              klubu  detí
----------------------------------------------------------------


Riaditeľ školy:
Mgr. Peter Kráčik

Kontakt: ZŠ Selce
              Školská 4
              976 11  Selce

Tel.: 048/4181227

E-mail 1:
riaditel.zsselce@gmail.comM o t t o :

Vášnivo a s vierou v úspech toho, čo robíme,
smerujeme k  naplneniu sľubov a záväzkov
vytýčených   pre nás i pre tých, ktorí sa na nás
spoliehajú .
--------------------------------------------------------------

Jún 2016 

Deň mlieka

Dňa 27.5.2016 sa uskutočnil na našej škole deň mlieka. Žiaci II. st. pripravili pre mladších žiakov zábavné úlohy a súťaže s tématikou mlieka. Všetci vyrábali kravičky, riešili prešmyčky, ochutnávali mliečne výrobky a súťažili. Víťazi boli odmenení školskými potrebami a mliečnymi výrobkami.

 Detské dni sv. HUBERTA v kaštieli sv. ANTON

 15.6.2016 sa žiaci 5. a 9. ročníka zúčastnili prírodovednej exkurzie zameranej na lesníctvo a poľovníctvo a ochranu prírody. Pre žiakov boli pirpravené rôzne aktivity: kynológia, zvuky zvierat, poznávanie liečivých rastlín, sokoliarstvo a rôzne súťaže.

 Netradičná hodina biológie v múzeu

17.6.2016 sa v Stredoslovenskom múzeu v Radvani žiaci 8. ročníka dozvedeli o práci geológa a žiaci 9. ročníka mali enviromentálnu hodinu zameranú na prírodu stredného Slovenska. Obidva ročníky mali priemietnutý film na tému: Putovanie pravekých zvierat.

 Záchranári SČK

20.6.2016 pracovníci SČK predviedli našim žiakom postup 1. pomoci pri rôznych poraneniach. Žiaci si mohli vyskúšať aj resustitácia na figuríne a videli vybavenie sanitky.

11.6. - Banskobystrická bežecká 24-hodinovka

105 žiakov našej školy sa zúčastnilo 24-hodinového behu na Štiavničkách v BB, kde si vyskúšali aj niekoľko športových disciplín a beh na 400 metrov. 
Športové dopoludnie sa im veľmi páčilo.Plavecký výcvik


Začiatkom júna sa druháci a tretiaci zúčastnili plaveckého výcviku na krytej plavárni Štiavničky v Banskej Bystrici. Spoločnosť im robili aj žiaci ZŠ Priechod. Zdokonaľovali sme sa v plaveckých disciplínach prsia, znak a kraul. Každý deň si niektorá skupina vyskúšala tobogán a lovenie "rybičiek" z dna bazéna. Takáto akcia na konci školského roka je pre každého žiaka potešením a radosťou. 

Máj 2016 12.5. - Krajské kolo v malom futbale mladších žiačok

Naše mladšie žiačky / Nina Žilová, Katarína Stachová, Veronika Králiková, Monika Kútiková, Timea Bajsová, Ivana Žilová, Olívia Kamenská, Simona Králiková, Sára Makóni / po výborných výkonoch postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 12.5. v Banskej Bystrici. V skupinových zápasoch sa im veľmi nedarilo a v náročných zápasoch prehrali. Získali však cenné skúsenosti a držíme im palce v budúcom školskom roku.5.5. - Malý futbal žiakov 1.stupňa ZŠ

Žiaci 2.-4. ročníka sa zúčastnili obvodného kola v minifutbale žiakov a žiačok - McDonalds Cup. Našu školu reprezentovali : Jakub Fodor, Andrej Králik, Dominik Lauko, Maroša Medveď, Marek Mikloš a Šimon Vrbický. V neľahkých zápasoch si vybojovali 4. miesto.  Gratulujeme im.


Apríl 2016 
Okresné kolo súťaže mladých záchranárov CO

V stredu 27.4. na zasnežených Králikoch, v sparťanských podmienkach, našu školu reprezentovali dve družstvá.
V konkurencii 11 družstiev obsadili 2. a 3.miesto.  

2.miesto: Bruno Hrablay, Martin Bohuš, Vladimíra Brožová, Nikoleta Mesíková
3.miesto: Nina Žilová Miriam Osziová, Adam Hlinka, Jozef Patráš
    

Týždeň zdravia

Týždeň zdravia bol zameraný na školské stravovanie. Žiaci si vypočuli reláciu k zásadám a normám školského stravovania. Každá trieda pripravovala návrh plagátu na kompletný obed v školskej jedálni. Výstavu plagátu si žiaci mohli pozrieť vo vestibule školy. Žiaci sa mohli zapojiť aj do súťaži ,,Tuky a zdravie´´.Florbalový turnaj


Dňa 28.4. 2016 sa uskutočnil florbalový turnaj. Súťažilo 5 chlapčenských a 5 dievčenských družstiev.
Najúspešnejší boli odmenení madajlami. Blahoželáme!
Chlapci:    1. - 9.ročník,  2. - 8.ročník, 3. - 7.ročník
Dievčatá:  1. - 7.ročník,  2. - 8.ročník, 3. - 5.ročník

19.- 21.4. - Okresné kolo v malom futbale mladších žiačok


Naše mladšie žiačky / Nina Žilová, Katarína Stachová, Veronika Králiková, Monika Kútiková, Timea Bajsová, Ivana Žilová, Olívia Kamenská, Simona Králiková, Sára Makóni / po výborných výkonoch 19.4. v konkurencii 4 škôl vyhrali skupinu o postup do finále. Finále sa konalo 21.4. v Slovenskej Ľupči. Tu pokračovali  vo výborných výkonoch a postúpili z druhého miesta do krajského kola. Dievčatá, držíme palce!

Návšteva ŠVK

Dňa 14.4.2016 sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili besedy v Britskom a Americkom centre v ŠVK v Banskej Bystrici. Pracovníčky oboch centier pripravili žiakom besedu o reáliách Ameriky a Veľkej Británie. Žiaci si pozreli videá a svoje vedomosti otestovali v krátkom vedomostnom teste. Z besedy si odniesli mnoho nových a užitočných informácií o živote a reáliách anglicky hovoriacich krajín.

O najknihovatejšiu fotku

Šiestaci našej školy zvíťazili v súťaži "O najknihovatejšiu fotku." Súťaž bola vyhlásená v rámci tretieho ročníka projektu Univerzitná noc literatúry, cieľom ktorého je priblížiť na pôde Filozofickej fakulty UMB širokej verejnosti úryvky z literárnych diel, ktoré sú čítané významnými osobnosťami z Banskej Bystrice a okolia. 

Počas tohto ročníka UNL bola prvýkrát vyhlásená súťaž "O najknihovatejšiu fotku." Šiestaci si v marci v rámci mesiaca knihy na hodinu literatúry priniesli najobľúbenejšie knihy, porozprávali sa o nich a odfotili sa s nimi. Najlepšiu fotografiu poslali do súťaže a súťaž vyhrali! Gratulujeme!

Environmentálna jar

Za pekného jarného počasia dňa 7. 4. 2016 prebehla na škole aktivita „Environmentálna jar“, ktorá bola zameraná na úpravu okolia školy. Žiaci spoločne prispeli k skrášleniu areálu školy po zime.20.4. - Súťaž v speve ľudových piesní

Prehliadka v speve detskej a ľudovej piesne

20.4.2016 sa v našej škole stretli žiaci, ktorí radi spievajú a predviedli svoje spevácke schopnosti. Prehliadky sa zúčastnilo 35 žiakov 1.-9. ročníka. Najlepších z nich vybrala porota, jej členmi boli pani učiteľky I. stupňa J. Brozmanová, Z. Hrašková a žiaci ktorí navštevujú ZUŠ.
Umiestnenie bolo nasledovné:
I. kategória:
1. miesto: Veronika Strečková, 2. tr.
2. miesto: Matúš Patráš a Jakub Koctúr, 1. tr.
3. miesto: Kristína Mesíková, Silvia Cabanová a Sára Púziová, 1. tr.
II. kategória:
1. miesto: Lenka Maruniaková a Lili Kusalová, 3. tr.
2. miesto: Ema Medveďová a Tamara Mesíková, 4. tr
3.
miesto: Tereza Miklošová, 4. tr.
Osobitné ocenenie poroty dostal Matúš Kubina, 6.tr.

Odmeny zakúpilo RZ pri ZŠ v Selciach.
Marec 2016

Divadelné predstavenie

Žiaci 1. - 4. ročníka sa 14. marca 2016 zúčastnili divadelného predstavenia " Ferdo mravec". Baletné predstavenie si žiaci pozreli v Opere v Banskej Bystrici.

Február 2016 

Geografická olympiáda

Dňa 4.2.2016 sa konalo okresné kolo geografickej olympiády, do ktorého postúpil žiak 9.ročníka Denis Strečok. Darilo sa mu veľmi dobre. Obsadil 6.miesto a postúpil do krajského kola, ktoré sa bude konať 20.4.2016. Denisovi gratulujeme a zároveň držíme palce.

Pripomíname si významné osobnosti

Počas januára v našej škole prebiehali aktivity, ktorými sme si primomenuli 105. výročie narodenia hudobného skladateľa, selčianskeho rodáka Andreja Očenáša.Vo vestibule školy bol inštalovaný infopanel o živote a diele A. Očenáša. Žiaci 9. ročníka Kevin Patráš a Karolína Rochovská pripravili reláciu do školského rozlasu k uvedenému výročiu. Na záver bol uskutočnený kvíz Čo vieš o Andrejovi Očenášovi, do ktorého sa zapojilo 58 žiakov 4. až  9. ročníka. Z úspešných riešiteľov bolo vylosovaných desať, ktorí získali vecné ceny venované starostom obce.

Školské kolo v prednese poézie a prózy

Konalo sa 3.februára 2016. Zúčastnilo sa 36 žiakov 2. až 9. ročníka. Ceny do súťaže venovalo RZ pre ZŠ v Selciach, riaditeľstvo ZŠ a OÚ Selce.
Vyhodnotenie:
I.kategória: 2.,3.,4. ročník
Poézia
    1. miesto: Petronela Valentová, 3.ročník
    2. miesto: Natália Šramková, 1.ročník
    3. miesto: Marek Mikloš, 3.ročník
Próza
 1. miesto: Ema Medveďová, 4.ročník; Adam Lynch, 4.ročník
 2. miesto: Veronika Strečková, 2.ročník
 3. miesto: Maroš Medveď, 3.ročník
II.kategória: 5., 6., 7. ročník
Poézia
 1. miesto: Daniel Caban, 5.ročník
 2. miesto: Matúš Patráš, 7.ročník
 3. miesto: Samuel Veselovský, 5.ročník
Próza
 1. miesto: Matúš Kubina, 6.ročník
 2. miesto: Adam Škorec, 6.ročník
 3. miesto: Adrían Blaško, 5.ročník
III.kategória: 8. a 9. ročník
Poézia
 1. miesto: Kevin Ľuboslav Patráš, 9. ročník
 2. miesto: Lenka Sivčáková, 9.ročník; Denis Strečok, 9.ročník
 3. miesto: Nikoleta Mesíková, 8.ročník; Erika Klimentová, 8.ročník

Január 2016 

Celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka

2015